Visuell analyse av vegetasjon

Beskrivelse:

Elevene skal finne områder som ser forskjellige ut. De skal analysere vegetasjonen visuelt gjennom enkle refleksjoner om abiotiske og biotiske faktorer.

Bilde av Visually Us fra Pexels

Verktøy:

  • Gratis bildegjenkjenningsapp PlantNet, evt. Artsorakel

Vedlegg:

Tid:

  • 2 timer

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder
  • utforske abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem, drøfte samanhengar som forklarer det biologiskemangfaldet og reflekter over naturens eigenverdi
  • utforske og dokumentere artsmangfald gjennom feltarbeid, drøfte resultat og funn og vurdere korleis artane er tilpassa økosystemet dei lever i

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo