Strandryddeprosjekt

Beskrivelse:

Undervisningsopplegget skal gi elevene kunnskap om miljøvern, både i teori og praksis, gjennom å rydde en strand. Eleven skal lærer vokabular om marint søppel og forstå omfanget av dette problemet gjennom diverse digitale ressurser som ligger gratis på nettet. Helt uavhengig av lærebok. Undervisningsopplegget skal bevisstgjøre elevene om egen og andres adferd når det gjelder forsøpling av naturen, nærmere bestemt havet. Elevene deltar samtidig i den nasjonale strandryddedugnaden i regi av Hold Norge rent og registrerer alt de finner i skjema, som læreren til slutt sammenfatter og sender inn. Elevene skal fortelle om sine funn muntlig og utforme en skriftlig rapport på målspråket. I rapporten skal det brukes flere fortidsformer, og eleven skal uttrykke sin mening om prosjektet i presens. Elevene får utfolde seg kreativt gjennom å lage en flyktig søppelskulptur og ta bilde av den før de kaster den. Dette bildet skal seinere brukes som inspirasjon og illustrasjon til et dikt de skal skrive på målspråket. Dette framføres til slutt muntlig i klasserommet.

Bilde av Marta Ortigosa fra Pexels

Vedlegg:

Nødvendig verktøy:

 • Lærer: PC og prosjektør, samt søppelsekker og hansker til selve strandryddinga
 • Elev: PC, mobilkamera og uteklær til strandryddinga.

Tidsbruk:

 • Prosjektarbeid over 4 økter, altså 6 klokketimer. Men man kan også bruke lengre tid om man ønsker og har mulighet til en lengre tur på stranda, f.eks. 3 økter + en hel fagdag til selve strandryddinga, som er mulig for vg3.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Fagfornyelsen

 • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
 • Utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn

Demokrati og medborgerskap:

 • Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge

Bærekraftig utvikling:

 • Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen avsammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.
 • Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.
 • Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte harbetydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima.

Fransk II:

Språklæring:

 • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangre

Språk, kultur og samfunn:

 • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

Kommunikasjon:

 • gi uttrykk for egne synspunkter, tanker og opplevelser, muntlig og skriftlig
 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere

Språk, kultur og samfunn:

 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområde

Vurdering av eleven:

Man kan selvfølgelig gi karakter på rapporten, men jeg pleier som regel å la dette være bare skrivetrening, som fungerer fint som repetisjon i forkant av en prøve. I tillegg gir det muntlig trening. Ikke minst gir det variasjon, som bidrar til motivasjon. Resultatet ender alltid med flotte søppelskulpturer og dikt, som de får mye ros for. Tror det kan være bra å ikke ha prestasjonspress på alt man gjør.

Innsendt av Lena Gunnarsen, Kongsbakken videregående skole, Tromsø