Democracy

Beskrivelse:

Dette er en temmelig fri oppgave, der et av målene er å bruke demonstrasjons-modellen for å komme fram med sitt budskap. Produktet vil bli et nyhetsinnslag der demonstrasjonen blir dekket, med intervjuer, argumentasjon og tale. Elevene velger ut fra en liste med roller de kan inneha, men alle har en rolle som demonstrant. Valgfriheten ved rollelista er med på å ivareta prinsipper om tilpassa opplæring. Dette vil samtidig styrke klassen som team, der de ulike rollene vil utfylle hverandre og man sammen kommer fram til et produkt.

Bilde av Saph Photography fra Pexels

Opplegget ble gjennomført i sammenheng med temaet Democracy og det amerikanske presidentvalget 2020. Elevene hadde på forhånd reflektert over hva det betyr å leve i et demokrati og hvorfor dette er viktig.

Vedlegg:

Verktøy:

  • Beskrevet i vedlegg

Tid:

  • Ca 2 uker (fra planlegging til og med gjennomføring)
  • Kan kutte eller legge til alt ettersom hva man vil legge vekt på

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Kommunikasjon
  • Demokrati og medborgerskap
  • Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Vurdering av eleven:

Vurderingskriteriene kan avgjøres sammen med elevene – om de skal få en felles måloppnåelse, eller om opplegget inngår som del av underveisvurderingen. Avhengig av hvor tidlig dette gjennomføres, er det en fin måte å monitorere aktiviteten, spesielt muntlig. Alle elevene oppfordres til å gjøre seg synlige. Alle skal lage plakater og forberede to hovedargumenter for sitt budskap. Noen lar seg intervjue, andre vil ha rollene som reportere. Jeg la mest vekt på aktiviteten og fellesskapet i denne oppgaven, men man kan fint tilpasse den slik at alle får et produkt vurdert, for eksempel innlevering av et-to avsnitt med argumenter, vurdering av plakat, vurdering av tale, vurdering av det de viser muntlig i nyhetsinnslaget. Om man ikke vil ha fokus på karakterer, er måloppnåelse en god måte å kommunisere på.

Sendt inn av: Lærer i Balsfjord kommune