Vurdering av skred

Beskrivelse:

Det går jevnlig ras i Norge og undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et av disse (bør tilpasses en lokalhendelse). En lokal vei er stengt av raset og bygda har ikke kjørevei. Eleven skal gjennom en presentasjon gitt foran en tenkt lokalbefolkning ta en avgjørelse: Bør veien åpnes eller er det for utrygt å starte arbeidet med dette? I vurderingen og arbeidet med presentasjonen som gis på et tenkt folkemøte kommer eleven inn på ni ulike problemstillinger. Elevene valgte å enten filme sin egen skjerm (mens de viste bilder og fortalte) eller å filme seg selv med presentasjonen i bakgrunnen. Etter at elevene var ferdige med undervisningsopplegget fikk vi besøk (ved hjelp av Teams) av geologen som jobbet med det aktuelle raset. Vi fikk god informasjon om hvilke oppgaver en geolog i fylkeskommunen har og mulige utdanningsveier i tillegg til informasjon om den aktuelle hendelsen.

FOTO: ANDERS BJORDAL / NVE

Vedlegg:

Verktøy:

 • Mac/PC med opptaksmuligheter (for eksempel Quick Time Player).

Tid:

 • 4 klokketimer

Kompetansemål eller kjerneelementer:

 • Beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene.
 • Gi en oversikt over tiltak som kan forebygge skader ved naturkatastrofer.
 • Trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder.
 • Innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy.
 • Drøfte risiko for miljø- og naturkatastrofer og hvilke konsekvenser disse kan medføre i et valgt område.

Vurdering av eleven:

Her er de vurderingskriteriene som ble mest vektlagt (hentet fra vedlagte vurderingskriterier i geofag):

 • Eleven viser solid fagforståelse for årsaker til at de ulike typer skred oppstår, med ubetydelige feil eller mangler.
 • Eleven forklarer alle viktige årsaker til ekstremflom og tørke på en innsiktsfull måte og ved hjelp av geofaglige begreper.
 • Viser stor evne til refleksjon rundt sammenhenger
 • Gir en grundig og innsiktsfull oversikt over alle viktige tiltak som kan forebygge skader ved naturkatastrofer.
 • Viser stor forståelse for at ulike naturkatastrofer krever ulike, og ofte et mangfold, av ulike tiltak.
 • Viser stor evne til refleksjon rundt viktige sammenhenger
 • Eleven kan på egenhånd trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
 • Eleven kan på egenhånd finne, innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av egnet digitalt verktøy i en gitt oppgave/arbeidssituasjon.

Sendt inn av lærer i Rogaland fylkeskommune