Konspirasjonsteorier

Beskrivelse:

Kritisk tenking og etisk bevissthet er trukket fram som eget punkt i ny overordnet del til læreplanverket.
Elevene skal bli kjent med hvordan kunnskap blir til, og de skal kunne møte teori og tekst med et kritisk blikk. Historie og samfunnsfag har et særlig ansvar for kildekritikk, men og i norsk og programfagene Psykologi 1+2 er kritisk bevissthet sentralt i arbeidet med ulike tekster.

Foto av © Gary Waters/Ikon Images/Corbis


Konspirasjonsteorier kan være et godt utgangspunkt for å arbeide med det kritiske bevisstheten og tenkingen. Elevene har helt sikkert kjennskap til en eller flere slike teorier. Vårt mål er å gi elevene noen hjelpemiddel til å være kritisk til framstillinger de møter. Videre er det òg interessant fra psykologifaget sitt perspektiv å se på hvorfor konspirasjonsteori får grobunn i en tid hvor det aldri har vært mer fri tilgang til kunnskap enn nå.
Hensikten er å gi elevane innsikt i kjennetegn på konspirasjonsteorier, hvordan konspirasjonsteorier blir fremstilt, innblikk i hvorfor noen er mer tilbøyelige til å tro på slike teorier enn andre, hvilke konsekvenser konspirasjonsteorier kan føre til og øve de i å tenke kritisk rundt det de leser, ser og hører.

Vedlegg:

Verktøy:

Lærer:

 • Læreplan
 • Teorigrunnlag (gjennom læreverk og supplerende materiell hentet fra tidsskrift, avis, nettsider, tv-program

Elev:

 • Tilgang til teori og supplerende materiell gjort tilgjengelig av lærer
 • Nettilgang
 • Mulighet for opptak av lyd (og eventuell redigeringsmulighet av dette)

Tid:

 • 4 uker (4t a 45min norsk + 5t a 45min Psykologi)
 • Første uke: Norsk – presentasjon av opplegg og teorigjennomgang. Psykologi – Teorigjennomgang
 • Andre uke: Elevene jobber i gruppe med sitt tema
 • Tredje uke: Ferdigstilling av produkt (podcast)
 • Fjerde uke: gruppende presenterer del B av gruppen i plenum

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Psykologi1:

Psykologiens historie og utvikling

 • gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforsking og i anvendt psykologi

Utviklingspsykologi

 • definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier
 • gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling
 • drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen
 • gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd
 • beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet
 • gjøre rede for forsvarsmekanismer og mestringsstrategier

Mennesket og læring

 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Mennesket og helse

 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere helse og reflektere over livskvalitet
 • drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse

Norsk:

Muntlig kommunikasjon

 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Skriftlig kommunikasjon

 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Språk, litteratur og kultur

 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Vurdering av eleven:

Elevene vurderes gjennom gruppearbeidet. Da vurderes de både ved podcast òg muntlig presentasjon av deloppgave B. Vurderingsskjema er også lastet opp.

Innsendt av Erlend Skreien, Høyanger vidaregåande skule, Høyanger /Vestland Fylkeskommune