Smittespredning i befolkning

Beskrivelse:

En enkel digital modell for smittespredning i en befolkning som er animert. Elevene kan endre en rekke parametre og se hvordan dette endrer utviklingen

Bilde av: Kristin Bøhle. Coronapandemi-kollasj [Internett]. Science Photo Library,

Vedlegg:

Tid:

  • 60-90 min, men kan brukes til å skrive en rapport

Verktøy:

  • Python, anbefales via Spyder/Anaconda.
  • Pakken Pygame installert, installasjonsinstrukser ligger i den vedlagte koden.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Naturfag:

  • Vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
  • Kjerneelement: Teknologi og Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Matematikk 1T:

  • Formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering.
  • Modellere situasjonar knytte til ulike tema, drøfte, presentere og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige
  • Generelt digitale ferdigheter

Vurdering:

Elevene kan skrive en rapport som kan vurderes. En kan kjøre tverrfaglig med matematikk 1T/1P der de skalmodellere utviklingen. En kan også ha muntlig presentasjon av dataene, enten individuelt eller gruppevis.

Sendt inn av: Håkon Strand Klausen, Persbråten videregående skole, Oslo.