Algoritmer og digitale spor

Beskrivelse:

Dette er en øvelse som kan brukes i forbindelse med at elever skal lære om algoritmer og digitale spor. Læreren velger ut noen stikkord tilpasset fag og trinn, som elevene skal gjøre et søk på i google eller tilsvarende. Det kan for eksempel være et stedsnavn, en historisk hendelse, en person, og en plage/sykdom. F.eks: Surnadal, 1. verdenskrig, Olav den hellige, vondt i kneet.
Læreren søker opp ordene og viser resultatene sine på skjermen. Elevene skal utføre samme søk på egen maskin/enhet. Deretter skal de sammenlige hvilke treff de fikk og hvilke nettsider ble den første, nr. 2, nr. 3 osv. Noter ned de 5-7 første sidene på trefflisten og sammenlign med hverandre. Eventuelt vis fram trefflisten til de elevene som vil gjøre det. Deretter kan læreren lede an en diskusjon om hvem som fikk like og ulike treff, blant både lærer og elever, og hva årsaken til dette kan være. Elevene kan også prøve ut denne øvelsen hjemme med søsken og foresatte. En tilleggsaktivitet kan være å prøve samme søk i ulike søkemotorer.
Refleksjoner om treff, algoritmer og digitale spor kan gjøres både muntlig og som en skriveoppgave.

Bilde av PhotoMIX Company 

Vedlegg:

Øvelsen kan suppleres med at elevene leser denne fagteksten, og at man evt. ser videoene i fellesskap.

Filterbobler (fra NDLA)

Verktøy:

 • PC/nettbrett, internett, skjerm i klasserommet eller skjermdeling via videokonferanse.

Tid:

 • 1-2 undervisningstimer.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Samfunnsfag

Digitale ferdigheiter 1. – 10. trinn: Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon. Utviklinga av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke digitale ressursar, til å søkje og velje informasjon sjølvstendig og til å vise god digital dømmekraft når ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og kommuniserer digitalt.

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema,
  og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje
  bestemte syn

Kompetansemål etter 10.trinn:

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit
  samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta
  kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

 • Kompetansemål: Reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til
  spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller
  misbrukast
 • Digitale ferdigheter: Elevene skal kunne forstå korleis algoritmar påverkar informasjonssøk, utvikle digital dømmekraft og følgje reglar og normer for digital samhandling og kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

Innsendt av lærer fra Trøndelag.